SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz şirketimiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur.

İşletmemiz, aşağıdaki çalışama ilkelerine uymayı kabul eder.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Çalışan bir personel işverenle arasında kendisinin rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Çalışan kişi rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı taahhüt eder.

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
İşletmemiz çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanlar arasında kesinlikle dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi taahhüt eder.

Bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunar.

İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, yapılması durumunda Kanunlarca ve müşteri standartlarında belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine uymayı, yapılan fazla mesainin ücretinin Kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi taahhüt ederiz.

Adil Ücret ve Ödemeler
Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı, bulunduğumuz bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı taahhüt eder.İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Firmamızın İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasal gerekliliğine ve müşteri sosyal uygunluk standartlarına ve projelerine tam uyum sağlamayı, teknik gelişmeleri ve yenilikleri etkin şekilde uygulamayı, gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları incelenerek gerekli tedbirler almayı taahhüt eder.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
Çalışanlar kolektif şekilde birleşerek toplanabilir, sendika veya yasal derneklere üye olmakta yasal şartlara uyması kaydıyla özgürdürler. Çalışanlar sendika, dernek veya topluluğa üye olmaları nedeniyle iş akitleri fesh edilemez veya ayrımcılık yapılamaz. İşveren olarak çalışanların yasal haklarını korunması ve çalışanların haklarına saygı duyulduğu bir ortamın oluşmasını sağlamak başlıca görevimizdir. Dilek, Şikâyet ve Öneriler Her çalışanın dilek, şikâyet ve önerilerini iletmesi için gerekli altyapı kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı ve çalışanın yapacağı dilek, şikâyet ve önerilerin bildiriminde kendisine misilleme yapmamayı taahhüt eder.

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel, cinsel veya psikolojik taciz, mobbing, tehdit ya da zorlamaya izin vermemeyi taahhüt eder.

Temsil Edilme Özgürlüğü
Yasal şartlar ve standartlar gereği, çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve kendilerini ifade edebilmelerini destekleriz.

Tıkla WhatsApp'tan Yaz